Ảnh hưởng của một số nhân tố đến ý định ứng dụng công nghệ nông nghiệp mới của các hộ nông dân Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 263, tháng 05 năm 2019, tr. 43-52
Tóm tắt: Bài báo đã sử dụng dữ liệu khảo sát từ 273 hộ nông dân trồng cây ăn quả ở 23 tỉnh để đánh giá tác động của một số nhân tố đến ý định ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp của người nông dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định và đo lường được một số nhân tố có tác động tích cực thúc đẩy và một số nhân tố có tác động tiêu cực cản trở ý định ứng dụng công nghệ mới của người nông dân. Các phát hiện này là cơ sở để khuyến nghị chính sách và giải pháp thúc đẩy người nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ mới.
Từ khóa: Ý định ứng dụng công nghệ nông nghiệp; điều kiện tài chính; khả năng ứng dụng, niềm tin; lợi ích; thị trường tiêu thụ; truyền thông
Tra cứu bài báo