Tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 264, tháng 06 năm 2019, tr. 11-22
Tóm tắt: Bắc Kạn là tỉnh miền núi ở vùng Đông bắc Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động buôn bán, vận chuyển và lưu thông hàng hóa với các cửa khẩu của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quản lý, triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Do vậy, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Bắc Kạn hiện nay đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn vẫn đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, khó kiểm soát, gây tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, bức xúc trong nhân dân. Từ thực tế trên cho thấy, tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại ở tỉnh Bắc Kạn là rất cần thiết hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tỉnh Bắc Kạn.
Tra cứu bài báo