Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 268, tháng 10 năm 2019, tr. 23-32
Tóm tắt: Bài báo này khảo sát ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận của công ty mục tiêu đến quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập của các công ty thâu tóm dựa trên mẫu khảo sát toàn bộ các thương vụ sáp nhập và mua lại ở thị trường Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm nước ngoài có xu hướng lựa chọn các công ty mục tiêu có ít hành vi điều chỉnh lợi nhuận. Kết quả này khẳng định sự bất đối xứng thông tin, nhân tố thị trường không hoàn hảo cũng như rủi ro của việc thâm nhập thị trường mới ảnh hưởng mạnh đến quá trình ra quyết định khu vực sáp nhập của các công ty thâu tóm, và cung cấp những hàm ý chính sách có giá trị tham khảo đối với nhà đầu tư và nhà quản trị công ty.
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, sáp nhập & mua lại, khu vực sáp nhập, công ty thâu tóm, công ty mục tiêu.
Tra cứu bài báo