Sự hài lòng đối với các website của các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực điện tử: Nghiên cứu tại thị trường Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 269, tháng 11 năm 2019, tr. 32-41
Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với website của doanh nghiệp bán lẻ điện tử trực tuyến dựa trên số liệu khảo sát 284 khách hàng ở Hà Nộ i. Kết quả nghiên cứu cho thấy khách hàng khá hài lòng với website của doanh nghiệp bán lẻ điện tử, đồng thời cũng khẳng định bốn nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với website bán lẻ điện tử đó là điều hướng, tốc độ đường truyền, bảo mật và quan hệ cộng đồng. Các nhân tố khác như công cụ thu hút, chất lượng thông tin và giao diện không phải là nhân tố chính tác động đến sự hài lòng đối với website của các doanh nghiệp này do sự tương đồng giữa các website và đặc thù ngành. Nghiên cứu đề xuấ t tăng cường thiết lập các ứng dụng; tương tác và xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua kênh cộng đồng trực tuyến, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp; đầu tư kinh phí thích đáng và xây dựng chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng.
Từ khóa: Sự hài lòng khách hàng, lĩnh vực điện tử, bán lẻ trực tuyến, sự hài lòng website
Tra cứu bài báo