Tác động của các biện pháp phi thuế quan tới xuất khẩu của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 269, tháng 11 năm 2019, tr. 2-9
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của các biện pháp phi thuế quan (Non-tariff measures - NTMs) tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đối với 28 nước đối tác thương mại lớn thông qua việc vận dụng mô hình trọng lực với dữ liệu được thu thập để thực hiện phân tích trong giai đoạn 1999-2017. các biện pháp phi thuế quan được đo lường thông qua ba chỉ số: độ bao phủ, độ thường xuyên và độ thịnh hành của các biện pháp phi thuế quan. Nghiên cứu định lượng chỉ ra tác động tiêu cực của các biện pháp phi thuế quan đến xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. Do đó, để tăng cường xuất khẩu Việt Nam cần hạn chế tác động của các biện pháp phi thuế quan.
Từ khóa: Xuất khẩu, mô hình trọng lực, biện pháp phi thuế quan, Việt Nam
Tra cứu bài báo