Ảnh hưởng của đãi ngộ lên sự hài lòng với công việc: Nghiên cứu tại một trường Đại học tư thục ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 156-166
Tóm tắt: Sự hài lòng với công việc luôn là một mục tiêu quan trọng của các tổ chức nhằm đạt được kết quả hoạt động tốt, cũng như duy trì lợi thế cạnh tranh về nhân lực của mình. Để đạt được sự hài lòng từ người lao động, tổ chức cần xây dựng cho mình một hệ thống đãi ngộ có ý nghĩa và phù hợp với từng đối tượng người làm. Bài nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ giữa các nhân tố đãi ngộ như tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, mối quan hệ với quản lý và đồng nghiệp lên sự hài lòng với công việc của 93 nhân sự làm công tác tuyển sinh cho một trường đại học tư thục tại Việt Nam trên 04 tỉnh thành bao gồm Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các nhân tố được nhắc đến đều có mối liên quan tích cực với sự hài lòng về công việc, trừ yếu tố mối quan hệ với cấp quản lý.
Từ khóa: Đãi ngộ nhân viên, đãi ngộ tài chính, đãi ngộ phi tài chính sự hài lòng với công việc
Tra cứu bài báo