Ảnh hưởng của đãi ngộ phi tài chính đến sự hài lòng trong công việc: Nghiên cứu tại một Đại học tư thục ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 125-134
Tóm tắt: Trọng tâm của nghiên cứu này là khám phá sự ảnh hưởng của đãi ngộ phi tài chính tới sự hài lòng công việc của cán bộ nhân viên của một trường đại học tư thục. Nghiên cứu đã kiểm tra mức độ hài lòng của nhân viên với các đãi ngộ phi tài chính như Đặc điểm công việc, Cơ hội đào tạo và thăng tiến và Sự ghi nhận nhân viên thông qua nghiên cứu định lượng 93 cán bộ nhân viên làm việc trong bộ phận tuyển sinh tại một trường đại học tư thục. Phát hiện cho thấy mối quan hệ tích cực giữa Cơ hội đào tạo và thăng tiến và Đặc điểm công việc với Sự hài lòng trong công việc. Trong khi đó, Sự ghi nhận được phát hiện là không có ảnh hưởng đến Sự hài lòng công việc của nhân viên hành chính. Do đó, thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển, trao cơ hội thăng tiến công bằng, cũng như làm phong phú công việc có thể gia tăng sự hài lòng của công việc cán bộ nhân viên.
Từ khóa: Sự hài lòng trong công việc, đặc điểm công việc, sự ghi nhận, cơ hội đào tạo và thăng tiến, phần thưởng, phần thưởng phi tài chính
Tra cứu bài báo