Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 86-95
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tác động của các nhân tố nơi ở, sự tham gia vào các tổ chức chính trị-xã hội, giới tính và 2 thuộc tính đạo đức là thái nhân cách, sự tương đối của đạo đức đến thái độ của sinh viên kinh tế và quản trị kinh doanh đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu bao gồm 315 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đang học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy giới tính và hai thuộc tính đạo đức có tác động đến thái độ của sinh viên đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một số gợi ý cho các bên hữu quan như trường học, hội sinh viên, đoàn thanh niên trong việc nâng cao nhận thức của sinh viên về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, Sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo