Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS): Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 113-124
Tóm tắt:
Từ khóa: Báo cáo tài chính, doanh nghiệp, IFRS, giá trị hợp lý, kế toán
Tra cứu bài báo