Các rào cản của đầu tư danh mục quốc tế và tác động đến sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 18-26
Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu tác động của các đặc điểm doanh nghiệp tới sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009 đến 2018 dựa trên giả định rằng các rào cản đầu tư danh mục quốc tế tạo ra thiên vị đầu tư cục bộ của các nhà đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu cho thấy sở hữu nước ngoài bị tác động bởi các biến đặc điểm doanh nghiệp là đại diện cho rào cản đầu tư danh mục quốc tế như thông tin bất cân xứng và thanh khoản. Nghiên cứu chỉ ra các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ với tỷ trọng nhiều vào các cổ phiếu doanh nghiệp có có vốn hoá thị trường lớn, tỷ lệ giá trị sổ sách trên giá trị thị trường cao, đòn bẩy tài chính thấp, tỷ lệ thanh toán hiện hành cao và vòng quay cổ phiếu thấp. Kết quả này là tương đồng với các nghiên cứu thực nghiệm về thiên vị đầu tư cục bộ trước đây và giải thích được dựa trên thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
Từ khóa: Đầu tư danh mục, sở hữu nước ngoài, rào cản đầu tư, thiên vị đầu tư cục bộ
Tra cứu bài báo