Đào tạo và phát triển giáo viên trung học phổ thông nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 135-144
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu thứ cấp, khảo sát 216 giáo viên phổ thông từ 7 trường trung học phổ thông công lập và phỏng vấn sâu 42 hiệu trưởng, tổ trưởng và giáo viên và 12 tọa đàm với giáo viên và cán bộ của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở kết quả đánh giá về thực trạng hoạt động đào tạo cho giáo viên trung học phổ thông hiện nay một, bài viết đưa ra một số khuyến nghị giúp đào tạo phát triển giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, phát triển chuyên môn, giáo viên, trung học phổ thông, đổi mới giáo dục phổ thông
Tra cứu bài báo