Đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do với liên minh Châu Âu (EVFTA)

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 10-17
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA). Kết quả cho thấy tiềm năng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường này là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội do EVFTA mang lại cho xuất khẩu hàng dệt may, Việt Nam cũng đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Bởi vậy, bài viết đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm tận dụng những cơ hội, ứng phó với những khó khăn, thách thức để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu hàng dệt may của nước ta vào thị trường Liên minh Châu Âu.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, xuất khẩu, hàng dệt may, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
Tra cứu bài báo