Hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 106-112
Tóm tắt: Hệ thống thông tin kế toán là một trong những hệ thống thông tin cốt lõi trong doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính cho các đối tượng sử dụng khác nhau. Trong bối cảnh cuộc cách mạng số bùng nổ hiện nay, hệ thống thông tin kế toán có những cách tiếp cận mới. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ các bảng khảo sát của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và được xử lý, phân tích qua phần mềm SPSS 22. Kết quả chỉ ra rằng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam chưa sử dụng hệ thống thông tin kế toán một cách phù hợp. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm áp dụng các khía cạnh của hệ thống thông tin kế toán một cách phù hợp hơn.
Từ khóa: Dữ liệu, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán
Tra cứu bài báo