Hoạt động tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 2-9
Tóm tắt: Tài chính vi mô là một công cụ hữu hiệu đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Bài viết đề cập đến thực trạng hoạt động tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo tại Việt Nam. Trên cơ sở đó phân tích các cơ hội và thách thức đối với tài chính vi mô cho đối tượng phụ nữ nghèo đồng thời đưa ra một số đề xuất với Nhà Nước, các tổ chức tài chính vi mô nhằm khai thác được các cơ hội và vượt qua những thách thức to lớn này, từ đó góp phần phát triển ngành tài chính vi mô Việt Nam và hỗ trợ phụ nữ nghèo trong thời gian tới.
Từ khóa: Tài chính vi mô Việt Nam, cơ hội, thách thức, phụ nữ nghèo
Tra cứu bài báo