Kinh doanh liêm chính – từ nhận thức đến thực tiễn ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 58-66
Tóm tắt: Kinh doanh liêm chính là một trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Tính liêm chính trong kinh doanh bao gồm sự minh bạch, không tham nhũng, tinh thần kinh doanh lành mạnh, có đạo đức và có trách nhiệm của doanh nghiệp. Các nguy cơ nảy sinh hành vi phi liêm chính tiềm tàng trong các mối quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan công quyền, các đối tác kinh doanh và ngay trong nội bộ doanh nghiệp. Tuyên bố liêm chính, nhận diện và cảnh báo nguy cơ phi liêm chính, thiết lập các quy tắc ứng xử và truyền thông hiệu quả là những giải pháp cần thiết để mỗi doanh nghiệp tạo dựng và duy trì những giá trị liêm chính trong kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần đồng hành với các doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực thực thi của các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng và tăng cường hiệu lực của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.
Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, Giá trị cốt lõi, Kinh doanh liêm chính, Quy tắc ứng xử
Tra cứu bài báo