Năng lực hấp thụ và đổi mới sáng tạo – nghiên cứu ở các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 67-77
Tóm tắt: Khả năng của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và khai thác tri thức bên ngoài rất quan trọng cho việc tạo ra đổi mới sáng tạo. Trong bài viết này, mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu về tác động của tri thức đã tích lũy và cơ chế tích hợp tri thức đến năng lực hấp thụ và tác động của năng lực hấp thụ đến đổi mới sáng tạo căn bản và cải tiến được phát triển và kiểm chứng thực nghiệm dựa trên số liệu thu thập từ các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tri thức đã tích lũy và cơ chế tích hợp tri thức có tác động dương mạnh đến năng lực hấp thụ thông qua các tác động trong lĩnh vực và tác động cộng hưởng, và năng lực hấp thụ có tác động dương mạnh đến cả đổi mới sáng tạo căn bản và cải tiến. Đóng góp về lý thuyết, hàm ý quản trị và hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được thảo luận.
Từ khóa: Năng lực hấp thụ, tri thức đã tích lũy, cơ chế tích hợp tri thức, đổi mới sáng tạo căn bản, đổi mới sáng tạo cải tiến
Tra cứu bài báo