Nông nghiệp Hà Nội sau hơn 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 78-85
Tóm tắt: Sau hơn 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, ngành nông nghiệp Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Sử dụng dữ liệu bảng từ các dữ liệu thứ cấp tại các báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nghiên cứu này sử dụng phương pháp so sánh, phân tích với mục tiêu đánh giá kết quả đạt được, các hạn chế, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. Kết quả phân tích cho thấy, phát triển nông nghiệp Hà Nội còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng gợi mở, đề xuất các biện pháp, cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa: Nông nghiệp, Hà Nội, điều chỉnh địa giới
Tra cứu bài báo