Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế điện tử: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 96-105
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá và đo lường mức độ tác động của một số nhân tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ Thuế điện tử. Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp sẽ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa ngành thuế. Nghiên cứu được thực hiện trên 280 doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố đều có tác động thuận chiều tới sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế điện tử. Trong số các nhân tố tác động tới sự hài lòng thì sự an toàn và bảo mật có tác động lớn nhất đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ Thuế điện tử.
Từ khóa: Sự hài lòng, dịch vụ công trực tuyến, thuế điện tử
Tra cứu bài báo