Tác động của đào tạo và sự tham gia của nhân viên tới kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 38-47
Tóm tắt: Bài báo này đánh giá tác động của đào tạo và sự tham gia của nhân viên cùng các đặc điểm như quy mô (tính theo số lao động) và số năm hoạt động tới kết quả hoạt động (gồm kết quả kinh doanh và kết quả thị phần) của 300 doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả ước lượng cho thấy đào tạo nguồn nhân lực có tác động lớn hơn sự tham gia của nhân viên trong tiến trình ra quyết định tới kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp. Đồng thời, quy mô của các doanh nghiệp (tính theo số lao động) cũng tác động tích cực tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Kết quả hoạt động, sự tham gia của nhân viên, đào tạo
Tra cứu bài báo