Thực trạng nghiên cứu-phát triển trong các doanh nghiệp ngành nông nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 48-57
Tóm tắt: Bài viết cung cấp bức tranh về thực trạng hoạ t độ ng nghiên cứu và phá t triể n (R&D) ở các doanh nghiệ p Việt Nam nói chung và các doanh nghiệ p nông nghiệ p nói riêng thông qua các thông tin thứ cấp và kết quả khảo sát 463 doanh nghiệ p nông nghiệ p ở Viêt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ đầu tư của doanh nghiệp cho các hoạ t độ ng R&D rất thấp và thấp nhất ở khu vực nông nghiệp, tỷ trọng đầu tư cho phát triển sản phẩm mới cũng rất nhỏ bé, trình độ nhân lực tham gia vào các hoạ t độ ng R&D rất hạn chế. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên và thúc đẩy hoạt động R&D của doanh nghiệp, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cơ bản về đầu tư vốn, cải cách thể chế và đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ
Tra cứu bài báo