Tri thức mới thu nhận, đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh – Vai trò của hợp tác với trường đại học, năng lực hấp thụ, và nghiên cứu phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 145-155
Tóm tắt: Học hỏi tổ chức là phương thức cơ bản để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh. Trong bài viết này, vai trò củaba hình thức học hỏi phát kiến là hợp tác với trường đại học,năng lực hấp thụ, và nghiên cứu-phát triển trong việc thu nhận tri thức mới và tác động của tri thức mới đến đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh được kiểm chứng thực nghiệmdựa trên số liệu thu thập từ các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định các giả thuyết đưa ra.Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm học hỏi phát kiến tác động đến kết quả kinh doanh hiện tại. Những đóng góp mới của bài viết, hàm ý quản trị và các hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được thảo luận.
Từ khóa: Tri thức mới thu nhận, đổi mới sáng tạo, kết quả kinh doanh, hợp tác với trường đại học, năng lực hấp thụ, nghiên cứu phát triển
Tra cứu bài báo