Ảnh hưởng của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa của người tiêu dùng trẻ Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 61-69
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa trong nhóm người tiêu dùng trẻ ở Hà Nội. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 185 người tiêu dùng trẻ trong độ tuổi 18 tới 25. Kết quả phân tích hồi qui cho thấy khuynh hướng thể hiện đẳng cấp truyền thống và chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng có tác động thuận chiều tới sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa. Trong khi đó, nghiên cứu không tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê của khuynh hướng thể hiện đẳng cấp hiện đại. Bài viết thảo luận kết quả nghiên cứu và đưa ra những hàm ý chính sách cũng như khuyến nghị cho các doanh nghiệp.
Từ khóa: Sự sẵn sàng mua sản phẩm nội địa, khuynh hướng thể hiện đẳng cấp truyền thống, khuynh hướng thể hiện đẳng cấp hiện đại, chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng, người tiêu dùng trẻ
Tra cứu bài báo