Phát triển du lịch bền vững tại vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng qua cảm nhận của người dân địa phương

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 50-60
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tác động của phát triển du lịch đến Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo hướng bền vững trên 3 góc độ: kinh tế, xã hội và môi trường. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu là số liệu sơ cấp và thứ cấp. Số liệu sơ cấp được sử dụng để điều tra những tác động của du lịch đến kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương qua cảm nhận của người dân tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Kết quả cho thấy phát triển du lịch đã có nhiều tác động tích cực đến kinh tế, xã hội và môi trường tại đây, tuy nhiên việc phát triển du lịch chưa đồng bộ dẫn đến nhiều tác động chưa tốt đến cuộc sống của người dân.
Từ khóa: Phát triển du lịch bền vững, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; tác động của phát triển du lịch
Tra cứu bài báo