Tác động của ràng buộc tài chính tiền tệ đến sự phát triển của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 19-29
Tóm tắt: Nhằm xem xét ảnh hưởng của ràng buộc tài chính tiền tệ đến sự phát triển của các doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu tăng trưởng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), nghiên cứu đã sử dụng mô hình động dữ liệu bảng để lượng hóa tác động của các ràng buộc tài chính tiền tệ (FCIf) đến tăng trưởng TFP ở cấp độ doanh nghiệp gồm 97.860 doanh nghiệp trong thời kỳ 2012-2017. Kết quả phân tích cho thấy có quan hệ tương quan âm giữa chỉ số FCIf với tăng trưởng năng suất lao động và TFP ở tất cả các ngành. Khi chỉ số FCIf tăng thêm 0,1 thì tăng trưởng TFP của các doanh nghiệp bị giảm đi 3,71%. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có quan hệ ngược chiều giữa chỉ số CFIf với quy mô giá trị gia tăng (VA )và tài sản của doanh nghiệp; ngành thương mại, bán lẻ, bán buôn; ngành chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp thuộc tư nhân đối mặt với các ràng buộc tài chính tiền tệ lớn nhất.
Từ khóa: Mô hình động dữ liệu bảng (DPD), ràng buộc tài chính tiền tệ, mô hình probit/logit thứ bậc (OPM/OLM), tăng trưởng năng suất, nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) và tăng trưởng TFP.
Tra cứu bài báo