Tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 30-40
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen, mô hình hiệu chỉnh sai số để đánh giá tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn cầu hóa có tác động thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, độ mở thương mại có tác động tích cực đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam trong dài hạn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy không chỉ đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động ngược chiều đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong dài hạn, mà tỷ giá hối đoái cũng có ảnh hưởng âm đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Dựa trên các kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Toàn cầu hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng tích hợp, mô hình hiệu chỉnh sai số
Tra cứu bài báo