Tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán: trường hợp nghiên cứu tại các công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 81-90
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường thực trạng tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán bằng kích thích tinh thần trong các công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội. Tác giả sử dụng thống kê mô tả, phân tích thang đo Cronbach’s Alpha, kiểm định Independent T – test nhằm đánh giá và đo lường thực trạng tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán bằng kích thích tinh thần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán bằng kích thích tinh thần đạt mức trung bình là 3,876/5. Không có sự khác biệt đáng kể về tạo động lực cho nguồn nhân lực kế toán bằng kích thích tinh thần giữa hai đối tượng nam và nữ; giữa các độ tuổi khác nhau.
Từ khóa: Tạo động lực, nguồn nhân lực kế toán, kích thích tinh thần, công ty dịch vụ kế toán
Tra cứu bài báo