Các nhân tố tác động đến sự sáng tạo: cơ chế trung gian của tự điều chỉnh nhiệm vụ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 272, tháng 02 năm 2020, tr. 73-81
Tóm tắt: Dựa vào lý thuyết sự chủ động trong công việc (Carpini & cộng sự, 2017; Griffin & cộng sự, 2007; Parker & Collins, 2010), nghiên cứu đề xuất rằng động lực nội tại, kỹ năng sáng tạo và chuyên môn tác động trực tiếp đến tự điều chỉnh nhiệm vụ và ảnh hưởng gián tiếp đến sự sáng tạo thông qua tự điều chỉnh nhiệm vụ. Nghiên cứu chính thức đã khảo sát 331 chuyên viên, kỹ thuật viên và kỹ sư đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy động lực nội tại, kỹ năng sáng tạo và chuyên môn tác động trực tiếp dương đến tự điều chỉnh nhiệm vụ. Hơn nữa, tự điều chỉnh nhiệm vụ là trung gian liên kết tác động của (a) động lực nội tại, (b) kỹ năng sáng tạo, (c) chuyên môn lên sự sáng tạo.
Từ khóa: Chuyên môn; động lực nội tại; kỹ năng sáng tạo; sự sáng tạo; tự điều chỉnh nhiệm vụ
Tra cứu bài báo