Tác động của tín dụng đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 272, tháng 02 năm 2020, tr. 23-31
Tóm tắt: Bài viết ước lượng tác động của tín dụng tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt nam bằng việc sử dụng dữ liệu cấp tỉnh và phương pháp ước lượng Moment tổng quát. Khác với nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này phân tách tác động riêng của từng loại hình tín dụng tới bất bình đẳng thu nhập. Kết quả cho thấy trong khi tín dụng thương mại làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập thì tín dụng chính sách lại góp phần giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm kết hợp phát triển thị trường tín dụng với giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam.
Từ khóa: Tín dụng, bất bình đẳng thu nhập, Việt Nam
Tra cứu bài báo