Quần tụ kinh tế và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 83-92
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích quần tụ kinh tế và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp xác định năng suất của Levinsohn & Petrin (2003) và phương pháp mô-men tổng quát (General method of moments - GMM) để phân tích bộ dữ liệu được trích xuất từ Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2013-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất tổng hợp và quần tụ kinh tế có xu hướng gia tăng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn nghiên cứu. Đặc biệt, các yếu tố như: quần tụ kinh tế, tham gia hoạt động xuất khẩu và tỷ lệ vốn lao động có tác động tích cực đến việc cải thiện năng suất trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379218.pdf
Từ khóa: Quần tụ kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng suất tổng hợp
Tra cứu bài báo