Tác động của COVID-19 đến nền kinh tế - Những đánh giá ban đầu và hàm ý chính sách

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 23-30
Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 là một cú sốc lớn đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tác động của nó theo những cách thức chưa có tiền lệ. Nghiên cứu này những đánh giá ban đầu về tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế. Theo đó, nếu dịch bệnh kéo dài, khả năng nền kinh tế rơi vào suy thoái là rất cao. Tính riêng tác động của hạn chế giao thương với Trung Quốc đã khiến nền kinh tế có thể suy giảm 0,6% đến 0,8% tăng trưởng GDP. Chính phủ cần tập trung vào chính sách tài khóa và tăng cường an sinh xã hội, không nên lạm dụng chính sách tiền tệ trong ứng phó với dịch COVID-19.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379212.pdf
Từ khóa: COVID-19, Bảng I/O, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
Tra cứu bài báo