Tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 274, tháng 04 năm 2020, tr. 2-13
Tóm tắt: Nghiên cứu này hướng đến việc dự phóng các kịch bản tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm hạn chế các tác động tiêu cực về mặt kinh tế. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng: (i) Tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam dự báo khoảng 2,0 % so với cùng kỳ và thậm chí suy thoái nếu xảy ra kịch bản xấu; (ii) Nếu đại dịch dịch kéo dài thì ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và khu vực doanh nghiệp nói riêng là rất nghiệm trọng. Chúng tôi khuyến nghị Chính phủ xây dựng nhiều kịch bản chính sách kinh tế khác nhau từ ngắn (hỗ trợ) đến dài hạn (giải cứu) nhằm ứng phó với tình hình dịch ở cả Việt Nam lẫn các quốc gia khác trên thế giới. Các giải pháp chính sách đưa ra cần tính đến độ trễ trong quá trình ban hành và triển khai để đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả.

Download miễn phí tại: http://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2020/So%20274/379210.pdf
Từ khóa: Covid-19, Nền kinh tế Việt Nam, Phản ứng chính sách
Tra cứu bài báo