Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 276, tháng 06 năm 2020, tr. 12-21
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017, kết quả từ nghiên cứu cho thấy thanh khoản cổ phiếu có quan hệ thuận chiều với hành vi quản trị thiển cận. Kết quả này ủng hộ cho tác động chi phối của quan điểm thiển cận rằng thanh khoản cổ phiếu có thể tạo ra áp lực ngắn hạn và thúc đẩy hành vi quản trị thiển cận ở những người điều hành doanh nghiệp.
Từ khóa: Thanh khoản cổ phiếu, hành vi quản trị thiển cận, quản trị lợi nhuận, nhà đầu tư ngắn hạn
Tra cứu bài báo