Áp lực thể chế với thực hiện kế toán quản trị môi trường và hình ảnh thương hiệu xanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 276, tháng 06 năm 2020, tr. 69-78
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các áp lực thể chế đến thực hiện kế toán quản trị môi trường và liệu việc thực hiện đó có làm gia tăng hình ảnh thương hiệu xanh của doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu khảo sát 235 doanh nghiệp thông qua bảng câu hỏi và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy ảnh hưởng của áp lực cưỡng ép, áp lực quy chuẩn và áp lực mô phỏng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường là có nghĩa thống kê. Ngoài ra, thực hiện kế toán quản trị môi trường có tác động tích cực đến hình ảnh thương hiệu xanh của các doanh nghiệp. Kết quả này hàm ý, động lực thúc đẩy thực hiện kế toán quản trị môi trường là áp lực cưỡng ép, áp lực quy chuẩn và áp lực mô phỏng. Đồng thời, thực hiện kế toán quản trị môi trường sẽ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu xanh cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Áp lực cưỡng ép, Áp lực mô phỏng, Áp lực quy chuẩn, Hình ảnh thương hiệu xanh, Kế toán quản trị môi trường, Lý thuyết thể chế
Tra cứu bài báo