Các nhân tố ảnh hưởng tới tâm lý tích cực và hiệu suất làm việc của những người tham gia lập dự toán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 276, tháng 06 năm 2020, tr. 113-122
Tóm tắt: Nguồn lực tâm lý tích cực là một yếu tố mới nổi và được biết đến với vai trò trung gian làm tăng hiệu suất công việc. Dù vậy, các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng vai trò cầu nối của nguồn lực tâm lý tích cực lên mối quan hệ giữa tham gia lập dự toán và hiệu suất lao động vẫn chưa được khám phá ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Áp dụng mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần với phần mềm SmartPLS 3.2.8 trên một mẫu khảo sát gồm 156 nhà quản lý cấp trung nhằm kiểm định các giả thuyết. Kết quả cho thấy việc tham gia lập dự toán có tác động tích cực và thuận chiều đến nguồn lực tâm lý tích cực. Nói cách khác, nguồn lực tâm lý tích cực càng cao thì hiệu suất công việc của những người tham gia lập dự toán càng cao.
Từ khóa: Dự toán, nguồn lực tâm lý tích cực, hiệu suất lao động
Tra cứu bài báo