Nhận thức cá nhân, các giá trị văn hoá và hành vi khởi nghiệp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 276, tháng 06 năm 2020, tr. 60-68
Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định mối liên hệ giữa các yếu tố nhận thức và hành vi khởi nghiệp. Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 2000 người Việt Nam trưởng thành, nghiên cứu tìm thấy là các yếu tố nhận thức cá nhân bao gồm hình mẫu kinh doanh, khả năng khởi sự kinh doanh và cơ hội kinh doanh có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới hành vi khởi nghiệp. Nhận thức về các giá trị văn hoá khởi nghiệp bao gồm nhìn nhận khởi sự như lựa chọn nghề nghiệp đáng mơ ước, doanh nhân thành công có vị trí xã hội cao, truyền thông tích cực về kinh doanh không có ảnh hưởng riêng rẽ đến hành vi. Tuy nhiên, các yếu tố này khi được phối hợp trong một chỉ số tổng hợp – hàm ý các cá nhân nhận thức được đầy đủ các giá trị này, thì có tác động có ý nghĩa thống kê tới hành vi. Từ các kết quả này, bài báo đưa ra một số thảo luận và khuyến nghị chính sách.
Từ khóa: Nhận thức cá nhân, giá trị văn hoá, hành vi khởi nghiệp, Việt Nam
Tra cứu bài báo