Phân tích tác động của hải quan đến cải thiện chỉ số năng lực quốc gia về logistics: Nghiên cứu đối với các quốc gia thành viên ASEAN

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 276, tháng 06 năm 2020, tr. 31-40
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tác động của hải quan đến cải thiện chỉ số năng lực quốc gia về Logistics (LPI) trên phạm vi 10 quốc gia thành viên ASEAN. Nghiên cứu phát hiện 6 hoạt động quan trọng của hải quan: (i) Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), một cửa quốc gia (NSW); (ii) Cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan; (iii) Quản lý chuyên ngành; (iv) Quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ; (v) Phát triển đại lý làm thủ tục hải quan; (vi) Đối tác hải quan - doanh nghiệp có tác động đồng biến đến hai tiêu chí thông quan và chất lượng dịch vụ logistics trong cải thiện chỉ số LPI. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đối với các nước thành viên ASEAN.
Từ khóa: Chỉ số năng lực quốc gia về logistics; đại lý làm thủ tục hải quan; hải quan; một cửa ASEAN
Tra cứu bài báo