Tác động của nhận thức rủi ro đến ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 277, tháng 07 năm 2020, tr. 91-100
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu và kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố thành phần của nhận thức rủi ro, nhận thức tính hữu ích, nhận thức giá trị và sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng. Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) để phân tích mẫu gồm 670 người tiêu dùng đã và đang sử dụng ví điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử chịu tác động trực tiếp từ sự hài lòng và gián tiếp từ các yếu tố: nhận thức giá trị, nhận thức hữu ích, rủi ro tài chính, rủi ro riêng tư, rủi ro hiệu quả, rủi ro thời gian. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao ý định tiếp tục sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng.
Từ khóa: Nhận thức giá trị, Nhận thức rủi ro, Nhận thức tính hữu ích, Sự hài lòng người tiêu dùng, Ý định tiếp tục sử dụng, Ví điện tử
Tra cứu bài báo