Tác động của yếu tố tổ chức đến dự định thực hiện du lịch có trách nhiệm của các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 277, tháng 07 năm 2020, tr. 82-90
Tóm tắt: Thuật ngữ “du lịch có trách nhiệm” ngày càng phổ biến trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam. Tuy vậy, phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam mới chỉ trong giai đoạn ban đầu và còn nhiều rào cản cho việc mở rộng du lịch có trách nhiệm. Các doanh nghiệp du lịch đóng vai trò trung tâm trong thực hiện du lịch trách nhiệm, tuy nhiên những hiểu biết về hiện trạng du lịch có trách nhiệm của các doanh nghiệp đặc biệt là về năng lực, hành động, và những yếu tố thuộc về động cơ thúc đẩy, những rào cản hay những yếu tố ảnh hưởng cũng còn thiếu. Vì vậy, thông qua phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc, nghiên cứu sẽ đánh giá thực trạng thực hiện và tác động của yếu tố tổ chức đến dự định thực hiện du lịch có trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng yếu tố động lực nhóm, chính sách thưởng phạt, và quy mô doanh nghiệp tạo ra ảnh hưởng đến dự định thực hiện du lịch có trách nhiệm.
Từ khóa: Du lịch có trách nhiệm, doanh nghiệp lữ hành, động lực nhóm, chính sách thưởng phạt, quy mô doanh nghiệp
Tra cứu bài báo