Các tiền tố và hậu tố của sự sẵn sàng cá nhân cho thay đổi tổ chức tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 115-124
Tóm tắt: Sự sẵn sàng cho thay đổi tổ chức luôn được xem là chủ đề đáng quan tâm từ góc độ học giả và các nhà quản lý. Nghiên cứu này đo lường những mối liên hệ của sự sẵn sàng cho thay đổi tổ chức dưới góc độ cá nhân với các tiền tố thuộc về môi trường tổ chức (như là năng lực quản lý và môi trường giao tiếp trong tổ chức) và các hậu tố là hành vi ủng hộ thay đổi và ý định nghỉ việc. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) dựa trên dữ liệu từ 280 người trả lời tại các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện cổ phần hóa tại thành phố Hà Nội đã ủng hộ 13 trong 17 giả thuyết nghiên cứu được đề nghị. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vai trò của sự sẵn sàng cho thay đổi trong việc làm gia tăng hành vi ủng hộ thay đổi và làm giảm ý định nghỉ việc của các cá nhân trong bối cảnh tổ chức thực hiện thay đổi.
Từ khóa: Sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hành vi ủng hộ thay đổi, môi trường tổ chức
Tra cứu bài báo