Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ chung cư xanh của giới trẻ tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 125-132
Tóm tắt: Nghiên cứu này hướng đến việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ chung cư xanh của giới trẻ tại Hà Nội. Nghiên cứu áp dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư xanh. Kết quả cho thấy có bốn yếu tố tác động cùng chiều tới ý định mua căn hộ chung cư xanh gồm: (i) Thái độ đối với căn hộ chung cư xanh, (ii) Chuẩn chủ quan đối với căn hộ chung cư xanh, (iii) Nhận thức kiểm soát hành vi đối với căn hộ chung cư xanh, (iv) Nhận thức hiệu quả môi trường. Trong đó, yếu tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” có tác động lớn nhất. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất với các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho các chủ đầu tư vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư dự án chung cư xanh; còn về phía các chủ đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản có các chính sách ưu đãi để thu hút khách hàng có hiệu quả nhất.
Từ khóa: Căn hộ chung cư xanh, Hà Nội, giới trẻ
Tra cứu bài báo