Hiệu quả kinh tế của các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn hán ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Nghiên cứu điểm tại tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 85-93
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng về hiệu quả kinh tế của các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận. Dựa vào dữ liệu thu thập từ điều tra thực tế trong thời gian từ 2018 - 2020, bằng phương pháp định lượng, tác giả đã chỉ ra rằng việc canh tác các cây trồng cạn như nho, táo ta, măng tây, đậu xanh ở Ninh Thuận đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh tác lúa 3 vụ truyền thống. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả khuyến nghị các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với điều kiện hạn hán ngày càng gia tăng. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở thực tiễn cho việc lựa chọn và đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp.
Từ khóa: Hiệu quả kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hạn hán, thích ứng và giảm thiểu, vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Tra cứu bài báo