Hướng đi của ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 39-47
Tóm tắt: Bài viết đưa ra hai bức tranh về ngành năng lượng với hai chiến lược và con đường phát triển khác nhau, nhằm làm nổi bật tính ưu việt của các biện pháp giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu theo thỏa thuận Paris mà Việt Nam là một thành viên tích cực. Với tốc độ và xu hướng tiêu dùng như hiện nay, trong 30 năm tới Việt Nam sẽ phụ thuộc nặng nề vào than đá và xăng dầu nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh năng lượng quốc gia, thậm chí còn phải đánh đổi tăng trưởng và quản lý lỏng lẻo lấy thiệt hại đầu tư cùng tổn thất cho con người. Kịch bản thay thế 2 độ C sẽ đưa ra những phương hướng cụ thể cho từng khu vực sử dụng năng lượng như giao thông, tòa nhà, công nghiệp với tỷ suất đầu tư tương ứng để góp phần gợi ý khung chính sách hợp lý cho sự phát triển bền vững cho Việt Nam.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, năng lượng, phát thải khí nhà kính
Tra cứu bài báo