Ngân sách nhà nước cho ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 29-38
Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng nguồn lực ngân sách nhà nước cho ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở Việt Nam giai đoạn 2009-2018. Từ số liệu dự toán ngân sách nhà nước và thống kê thiệt hại do thiên tai hàng năm, kết hợp với giả định về tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho thiên tai, phân tích cho thấy ngân sách nhà nước có thể đáp ứng được nhu cầu cứu trợ và phục hồi trong ngắn hạn sau thiên tai, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu tái thiết dài hạn. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường năng lực ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai cho ngân sách nhà nước như quy định tỷ lệ cố định trong dự phòng ngân sách nhà nước cho thiên tai, sử dụng mô hình dự đoán rủi ro thiên tai để xây dựng ngân sách nhà nước hàng năm, tăng thu cho ngân sách nhà nước từ các công cụ liên quan đến môi trường và đẩy mạnh các nguồn tài chính, các công cụ ngoài ngân sách khác.
Từ khóa: Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, ngân sách nhà nước, nguồn lực tài chính, Việt Nam
Tra cứu bài báo