Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 65-74
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu là số liệu sơ cấp và thứ cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố chính ảnh hưởng đến đầu tư phát triển bền vững các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là: quy hoạch phát triển khu công nghiệp, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển khu công nghiệp, vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, và chất lượng nguồn nhân lực. Dựa trên các kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng hiệu quả đầu tư phát triển bền vững các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ trong thời gian tới.
Từ khóa: Khu công nghiệp, Đầu tư phát triển khu công nghiệp, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Tra cứu bài báo