Quản lý tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam từ góc nhìn kinh tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 2-11
Tóm tắt: Bài viết phân tích các vấn đề quản lý tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam với những gợi ý chính sách để hướng tới phát triển bền vững. Trong những năm qua, Việt Nam liên tục chịu những thiệt hại kinh tế lớn do tác động của biến đổi khí hậu. Từ góc nhìn kinh tế, phân tích một số nguyên nhân của vấn đề trên gồm mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, sự chuyển dịch dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bẩn và công nghệ lạc hậu cũng như những tác động môi trường do chiếm lĩnh những thứ bậc thập trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết cũng đưa ra một số đề xuất để quản lý để cải thiện chất lượng môi trường hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là nhìn nhận tính kinh tế của các vấn đề tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu cũng như lồng ghép những yếu tố này trong các quyết định phát triển.
Từ khóa: Tài nguyên thiên nhiên; quản lý tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu; đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tra cứu bài báo