Sự hài lòng và mức sẵn sàng chi trả của hộ gia đình cho cải thiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 94-103
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng và mức sẵn sàng chi trả của hộ gia đình cho cải thiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua điều tra 447 hộ gia đình trên 4 quận /huyện của Thành phố Hà Nội. Dưới góc nhìn của hộ gia đình, kết quả điều tra cho thấy dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không chỉ đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập mà còn có sự chênh lệch đáng kể về chất lượng dịch vụ theo không gian. Bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên, mức sẵn sàng chi trả của hộ gia đình ở 2 phường nội thành và 2 xã ngoại thành được ước lượng ở mức 13.000 đồng/ người/ tháng và 9.000 đồng/ người/ tháng. Các yếu tố: thu nhập, trình độ giáo dục, giới tính, tuổi và quy mô hộ được nhận diện là ảnh hưởng đến mức sẵn sàng chi trả của hộ gia đình. Đây là những nguồn thông tin đầu vào rất quan trọng và cần thiết để Thành phố Hà Nội có thể thiết kế mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khả thi, phù hợp với khả năng chi trả của cộng đồng.
Từ khóa: Chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt, mức sẵn sàng chi trả, quản lý chất thải
Tra cứu bài báo