Tăng cường nguồn lực tài chính đô thị ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 20-28
Tóm tắt: Bài viết nhằm phân tích tình tình thu chi ngân sách của một số thành phố. Cụ thể, tác giả chia làm 02 nhóm; (i) nhóm thứ nhất gồm 05 thành phố trực thuộc trung ương và (ii) nhóm thứ hai có 4 thành phố có đô thị loại 1 nhưng trực thuộc tỉnh để thấy sự khác biệt giữa cơ cấu thu và chi của từng tỉnh thành phố. Nghiên cứu cũng chỉ ra ngân sách tài chính của nhiều thành phố hầu như thu không đáp ứng đủ chi, cụ thể nghiên cứu với số liệu năm 2017 đã cho thấy tại Việt Nam với 63 tỉnh thành, ngoài một số thành phố gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Ninh có nguồn thu lớn hơn chi, còn các tỉnh thành phố khác thu không đủ chi. Nghiên cứu cũng chỉ ra các nguồn thu tiềm năng nhưng chưa được khai thác, và đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu và quản lý chi tiêu đô thị hiệu quả.
Từ khóa: Tài chính đô thị, thu chi ngân sách
Tra cứu bài báo