Tổng quan các mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và hướng nghiên cứu với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 58-64
Tóm tắt: Có nhiều cách tiếp cận để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu trước đây hầu như đi theo hai hướng chính: phương pháp thống kê và phân tích kinh tế nông nghiệp. Các phương pháp áp dụng hồi quy để mô hình hóa tác động, trong đó, hai phương pháp nổi bật là phân tích dữ liệu chéo (Ricardian) và mô hình dữ liệu bảng, phân tích kinh tế nông nghiệp ước lượng một hệ phương trình hợp nhất các mô hình và mô phỏng cây trồng. Bài viết này với mục tiêu chủ yếu là xem xét một số phương pháp gần đây nhất đã được áp dụng để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới. Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp, cách tiếp cận.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp, cách tiếp cận
Tra cứu bài báo