Việc làm xanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 48-57
Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh. Việc làm xanh là một trong ba nội dung của chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta chưa có khái niệm chính thức về việc làm xanh và do đó các nghiên cứu về việc làm xanh mới chỉ dừng ở việc nhận diện một số ngành xanh là các ngành có liên quan đến môi trường. Bài viết sử dụng định nghĩa và cách tiếp cận tính toán việc làm xanh của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kết hợp với dữ liệu từ điều tra doanh nghiệp và điều tra lao động việc làm năm 2018 của Tổng cục Thống kê để ước lượng việc làm xanh trên góc độ tổng thể nền kinh tế và theo từng ngành cấp 1. Kết quả tính toán cho thấy tỷ lệ việc làm xanh thỏa mãn các điều kiện theo định nghĩa của ILO ở Việt Nam hiện nay còn thấp, chỉ chiếm 15,8% việc làm trong nền kinh tế; trong đó ngành nông, lâm, ngư nghiệp có tỷ lệ việc làm xanh thấp nhất nền kinh tế. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy việc làm xanh trong thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng xanh, việc làm xanh, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo