Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định quay lại của khách hàng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278, tháng 08 năm 2020, tr. 52-60
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục tiêu kiểm tra tác động của giá trị cảm nhận đến ý định vay vốn lại của khách hàng cá nhân. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 250 mẫu từ khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng Agribank huyện Bác Ái – Ninh Thuận. Kết quả cho thấy cả 4 nhân tố giá trị tiền tệ, giá trị thuận tiện, giá trị cảm xúc và giá trị xã hội đều có ảnh hưởng tích cực đến ý định vay vốn lại của khách hàng. Trong đó, giá trị cảm xúc có tác động mạnh nhất đến ý định vay vốn lại của họ. Từ kết quả nghiên cứu, giúp Ban lãnh đạo ngân hàng này hiểu rõ các nhân tố giá trị cảm nhận ảnh hưởng đến ý định vay vốn lại của khách hàng để đưa ra những giải pháp nhằm thu hút ý định vay vốn lại của họ.
Từ khóa: Giá trị cảm nhận, giá trị tiền tệ, giá trị cảm xúc, giá trị thuận tiện, giá trị xã hội, Ý định vay vốn lại
Tra cứu bài báo